Κορυφαίες πωλήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευαστές

Kανένας κατασκευαστής

Προμηθευτές

 1. Το κατάστημα παιχνιδιών "Σεραφίνο" που εδρεύει στην Αγίου Δημητρίου 66 στον Άγιο Δημήτριο, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες Facebook (κάτοικοι Ελλάδας), ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.
 3. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 13.00 μ.μ. και έως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 το βράδυ. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στις 21.00 μ.μ, στο κατάστημα της Διοργανώτριας, στην οδό: Αγίου Δημητρίου 66 στον Άγιο Δημήτριο.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/Serafino-Toys-105351783146407/. Κατόπιν θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα του serafino-toys, στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν LIke & Share στο Video του Fb post του serafino-toys με τη σήμανση «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Serafino Toys!!»  
 5. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος σχολιάσει παραπάνω από μία φορά στο post δεν δικαιούται επιπλέον συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.
 6.  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλειπών συμμετοχών. 
 7. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη ενός τυχερού και ενός επιλαχόντα, ο οποίος θα κληρωθεί ως αναπληρωματικός για την περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το έπαθλο ή αδρανήσει να αποδεχτεί το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών ή αν η συμμετοχή του στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα. Ο τυχερός θα κερδίσει ένα τεμάχιο απο το"TV Superstar Mic Set" της MG. 
 8. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην σελίδα του Serafino Toys στο Facebook, και μέσω FB comment. Ο νικητής θα κληθεί να στείλει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία, αριθμός & φωτοτυπία ταυτότητας), ώστε να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του, μέσω μηνύματος στην επίσημη σελίδα του Serafino Toys στο Facebook.
 9. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 10. Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να αποστείλει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή, με email στο serafinotoys@hotmail.com. Για την περίπτωση ανήλικου νικητή που δε φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή  άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο, το δώρο θα παραλάβει ο γονέας ή κηδεμόνας με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή  άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο.
 11. Σε περίπτωση που ο τυχερός που θα κληρωθεί κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που  θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την επικοινωνία της διοργανώτριας μαζί του ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται στον επιλαχόντα.
 12. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 13. Ενδέχεται να ζητηθεί η συμμετοχή νικητή σε διαφημιστική ενέργεια. Επιπλέον συμφωνεί και δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή/και εικόνες των συμμετεχόντων και νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς και οποιοδήποτε υλικό τυχόν αναρτηθεί από αυτούς, τo οποίo θα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό  παγκοσμίως. Με τη συμμετοχή του, έκαστος εκ των διαγωνιζομένων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από οποιαδήποτε "ηθικά δικαιώματα" απορρέουν από τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν εικόνες αυτού (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο κ.α.) και χορηγεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία δωρεάν, απεριόριστο, παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης και υπενοικίασης αυτών, καθώς και άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και εμφάνιση παρόμοιων δημοσιεύσεων (πλήρως ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα για εκδοτικούς, προωθητικούς εμπορικούς και μη εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ο διαγωνιζόμενος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από την προβολή κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της οποιασδήποτε αξίωση για παραβίαση ή καταπάτηση των τυχόν ηθικών δικαιωμάτων του.
 14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 16. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής.
 17. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας και για τις ανάγκες διεξαγωγής της, η Διοργανώτρια ενδέχεται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων, βάσει του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια της παρούσας προωθητικής ενέργειας καθιδρυόμενης σχέσης. Με την συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, έκαστος διαγωνιζόμενος δίνει ρητά την συγκατάθεσή σας στη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 
 18. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως άνω εφαρμογή.
 19. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.
 20. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητών μπορούν να απευθύνονται στη διοργανώτρια εταιρεία.